which is the graph of the function f(x) = x2 + 2x – 6?

Vertex: ( -1, -7 )

Focus: ( -1, -27/4 )

Axis of Symmetry: x = -1

Directrix: y = -29/4

X | Y
———
-3| -3
-2| -6
-1 | -7
0 | -6
1 | -3

Answer:
The graph of the function is shown below.
Step-by-step explanation:
The given function is


If an expression is defined as , then we need to add  to make it perfect square.
Here, b=2 so add and subtract 1 in the above parenthesis.


         …. (1)
The vertex form of a parabola is
      …. (2)
where, (h,k) is vertex.
On comparing (1) and (2) we get

So, the vertex of the parabola is (-1,-7) and axis of symmetry is x=-1.
The x-intercepts of the equation is

Therefore, the x-intercepts are -3.646 and 1.646. The graph is shown below.

liham pasasalamat sa guro


Isang Pasasalamat Para sa Guro

Kung ano ako ngayon ay utang ko sa aking guro. Ang aking guro na siyang nagtiyaga na turuan akong magbasa, magsulat, at magbilang. Guro na walang ibang hangad kundi ako ay ihanda para sa kinabukasan. Guro na siyang nagtitiyagang ipaintindi ang mga di maintindihan, ang mga bagay na aking inakala ay hindi ko kayang manamnam. Sa bawat segundo na ako ay nasa loob ng kanyang silid-aralan ay kanyang isinisiguro na makuha ko ang mga dapat na malaman. Hindi niya hinahayaang mapalampas ko ang pagkakataon na mapunan ang isip ko ng mga kaalaman, kaalaman na siya ring aking gagamitin para sa kinabukasan.

Guro ko na hindi makuhang magalit. Na kahit hindi ko nagawa ang kanyang mga itinakda ay sasalubungin pa rin niya ako ng matamis na ngiti, ngiting nagpapahiwatig na kahit ako ay may pagkukulang ay siya pa rin niya akong tatanggapin. Ngiting nagpapaalala na ang lahat ay kaya ko namang gawin basta aking nanaisin. Guro ko na gagampanan ang kanyang maharlikang tungkulin na hindi naghihintay ng kapalit. Hindi niya inaasahan na ako ay magpasalamat, ang importante lang sa kanya ay nakuha ko ang leksiyon na kanyang ipinamahagi. Guro ko na kahit minsan siya ay may karamdaman ay nagpupumilit pa ring pumasok sa paaralan, dahil siya ay nag-aalala kung sino ba ang mag-aaruga sa kanyang mga munting alaga. Guro na tumatayong ama at ina sa loob ng paaralan, na nagmamahal at nagmamalasakit kahit alam niya na ako ay makakasama lamang niya ng panandalian. Guro ko na napupuyat sa kakahanda ng kanyang mga leksiyon, napupuyat sa kakaisip kung paano niya ipapaliwanag ang mga bagay-bagay sa munti at inosente kong isipan. Guro ko na may suot ng makapal na salamin dahil lumalabo ang kanyang mga mata sa kababasa para lamang may maibahaging bagong kaalaman. Guro ko na ilang bagyo na ang sinuong, ilang baha na ang tinawid, ilang gutom na ang ipinalipas para lamang magawa ang obligasyon niya sa akin.

Guro ko na nagbukas sa aking mga mata sa katotohanan. At hindi lamang niya ipinakita sa akin ang riyalidad kundi inihanda niya rin ako para harapin ang tunay na mundo. Siya rin ang nagturo sa aking magbasa, hindi lamang ng ibong adarna, kundi pati kung paano basahin ang lipunan na aking kinabibilangan. Guro ko na gumabay sa aking kamay magsulat hindi lamang ng abakada kundi pati ng mga paksang may kabuluhan. Ipinakita niya sa akin na sa paghawak ng lapis ay hindi lamang ang mga letra ang aking kontrolado kundi pati ang aking mundo. Guro na siyang nagsabing ako man ay may kapangyarihan, na kaya kong bigyan ng pag-asa ang mga nanglulumo. Siya rin ang nagsabing kaya kong simulan ang pagbabago, pagbabagong hinahangad ko sa mga panaginip ko. Guro kong nagbigay inspirasyon at palaging nagpapa-aalala na sa darating na panahon ay ako naman ang magsisilbing pag-asa para sa iba. Guro kong nagpalakas ng aking loob, gurong nagsabing may silbi ako dito sa mundo.

Hope it helps!

pa follow Po follow back ko Po kau!

50+10×0+7+2

Arithmetic involves carrying out addition, subtraction, division and multiplication on numbers and expressions. The result of  is 

Given that:

To do this, we apply BODMAS.

First, we evaluate all multiplication operations

Then evaluate all addition operations

Hence, the result of  is 

Read more about arithmetic at:

using pemdas (parentheses, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction):

first, we multiply 10 x 0 because m is before a which equals 0.

then, add in the order of the equation, 50 + 0 + 7 + 2 = 59

all are vehicles of contamination except

Answer: Blast chiller

Explanation:

Vehicles of contamination help micro-organisms move from one place to another and hence can be a route for contamination.

Of the listed options, Blast Chillers are not vehicles of contamination. Blast Chillers are a bit like advanced freezers because they are used to freeze food at a fast rate. This ensures that food does not remain in the “danger zone temperature of contamination” – period between temperature food is cooked at and temperature it cools at“.

As a result of this rapid freezing, items inside a blast chiller stand a way smaller chance of being contaminated as the low temperatures hamper bacterial growth.

The answer is blast chillers

Vehicles of contamination can be described as the movement of germs/bacterial particles from one pace to another or from one person to another. The work of these vehicles of contamination is to help move these microorganisms from one place to another.

Examples of these vehicles of contamination include;

 Refrigeration shelf

– Kitchen counter

– Takeout container

The blast chillers contain a high temperature that inhibits the growth of these organisms.

Please see the link below for more information;

which of the following is a valid probability distribution?

Answer:

The valid probability distribution is:

Probability distribution D.

Step-by-step explanation:

Probability distribution–

The probability distribution of a discrete variable is the list of the possible value ‘x’ and the probability of x at one trial.

The probability distribution for a variable x satisfies the following two properties:

  •   Each probability i.e. P(x) must lie between 0 and 1.

                         i.e. 0≤P(x)≤1.

  •    Sum of all the probabilities must be 1.

                   i.e. ∑ P(x)=1  .

Now we check which probability distribution satisfies this property:

Probability Distribution A:

        x             P(x)

        1              0.2

        2             0.2

        3             0.2

        4             0.2

        5              0.2

        6              0.2  

—————————————

                  ∑ P(x)=1.2≠1

Hence, Probability distribution A is not a valid probability distribution.

Probability Distribution B:

        x             P(x)

        1              0.1

        2             0.2

        3             0.3

        4             0.3

        5              0.2

        6              0.1  

—————————————

                  ∑ P(x)=1.2≠1

Hence, Probability distribution B is not a valid probability distribution.

Probability Distribution C:

        x             P(x)

        1              0.1

        2             0.2

        3             0.4

        4               0

        5              0.1

        6              0.1  

—————————————

                  ∑ P(x)=0.9≠1

Hence, Probability distribution C is not a valid probability distribution.

Probability Distribution D:

        x             P(x)

        1              0.2

        2             0.1

        3             0.1

        4             0.5

        5               0

        6              0.1  

—————————————

                  ∑ P(x)=1

Also,

for each x,   0≤P(x)≤1

Hence, Probability distribution D is a valid probability distribution.

Answer:D

Step-by-step explanation:

an fm radio station broadcasts at a frequency of 101.3 mhz. what is the wavelength?

The wavelength of the signal broadcast from the FM radio station is   or   .

Further Explanation:

The radio waves broadcasted by the FM radio station are the electromagnetic waves. The electromagnetic waves are the transverse waves which travel at the speed of light. The electromagnetic waves can also travel through the vacuum.

The frequency range for the radio waves varies from  . Due to their very high frequency, the radio waves can be easily transmitted over a long range and therefore they are used in the long range communication.

Given:

The frequency of the radio waves emitted by the FM broadcasting station is  .

Concept:

The wavelength of the wave having a particular frequency is given by the relation:

Here,   is the wavelength of the radio wave,   is the speed of light and   is the frequency of the radio waves.

The speed of the electromagnetic wave is same as that of the speed of light and its value is  .

Substitute the values of   and   in above expression.

Thus, the wavelength of the radio waves emitted by the FM broadcast station is   .

Learn More:

1. A radio station’s channel, such as 100.7 fm or 92.3 fm, is actually 

2. What is the threshold frequency ν0 of cesium

3. Calculate the wavelength of an electron (m = 9.11 × 10-28 g) moving at 3.66 × 106 m/s

Answer Details:

Grade: College

Subject: Physics

Chapter: Electromagnetic waves

Keywords:

Frequency, broadcast wavelength, radio waves, frequency, 101.3 MHz, electromagnetic waves, 3×10^8 m/s, FM broadcast, speed of light.

The formula is wavelength(meters) = 300 / frequency(MHz).
Take 300, divide by frequency, and you will have the wavelength.

is it possible to replace discrimination with respect how

Yes, it is possible by showing respect.

Discrimination is defined as showing or having hatred towards a particular group of people on different grounds, either race, disability or sex. Discrimination is borne out of disrespect when you don’t consider the other person’s condition or you feel the person is not worthy to exist or should be treated poorly based on who they are.

There is a possibility for people to replace discrimination with respect and when this is done we would have;

-> Consideration of each other

-> Bitterness won’t exist

-> People would help each other irrespective of their background.

There is a possibility to show replace discrimination with respect irrespective of anyone’s background and this helps the society and world at large

Yes it is very much possible to replace discrimination with respect for example; discrimination is a act of showing hatred toward someone and not accepting or respecting who they are or for whom they want to be, and respect is basically someone who is not only accepting but is ready to be for someone and is ready to help or encourage someone. So Yes discrimination can be fully replaced if all human beings learn how to have boundaries and respect, life is all about learning and overcoming.

france joined the triple entente because

The reason why France joined the Triple Entente was because:

  • B. It needed protection from Germany.

According to the given question, we are asked to show the major reason why France joined the Triple Entente and what they hoped to achieve.

As a result of this, we can see that France and Britain had a common enemy in Germany and they were allies so they had to join forces in order to attack Germany because Germany was much stronger.

Therefore, the correct answer is option B

Read more about the Triple Entente here:

Answer:

Correct answer is it needed protection from Germany.

Explanation:

First option is wrong, France and Britain signed an alliance because they had common threat and enemy in Germany, and not because they had good relations.

Second option is correct because after the creation of German Empire in 1871 France was feeling the German threat, especially after they took some territories away from them.

Third option is not correct as France didn’t had focus on Balkan that much, as for example Austria-Hungary and Russia did.

Fourth option is not correct as the quarrels in Africa about possessions started in the first decade of 20th Century.

which table represents a linear function

Well, a linear function is proportional, a straight line (on a graph). And the numbers must not have the same answer. For instance, if the X input is 5, and the Y output is 7. And then another X input is 5, and the Y output is 8, that’s non-linear.

So, the Answer would be the third graph. This is because the X values are steadily increasing, and so are the Y values. 

For the X and Y values, for each time X increases by 1, Y increases by -8. This is, linear because both sides are constantly and evenly increasing.

Further explanation:
The linear equation with slope m and intercept c is given as follows.


The formula for slope of line with points  and  can be expressed as,


Explanation:

In table 1,
The slope can be obtained as follows,


The slope of other two points can be obtained as follows,


The slope is not equal. Therefore, table 1 is not correct.

In table 2,
The slope can be obtained as follows,


The slope of other two points can be obtained as follows,


The slope is not equal. Therefore, table 2 is not correct.

In table 3,
The slope can be obtained as follows,


The slope of other two points can be obtained as follows,


The slopes are equal. Therefore, table 3 is correct.

In table 4,
The slope can be obtained as follows,


The slope of other two points can be obtained as follows,


The slope is not equal. Therefore, table 4 is not correct.

Table 3 represents the linear function.

Learn more:
1. Learn more about line segment 
2. Learn more about equation of circle 
3. Learn more about coplanar and noncollinear 

Answer details:
Grade: High School
Subject: Mathematics
Chapter: Linear equation

Keywords: linear function, numbers, slope intercept, inequality, equation, y-intercept, graph, representation.

which statement about social psychology is most accurate?

The experimental study of human perception, beliefs, intentionspurposes and thought is called social psychology. It mainly centers on social influence, thinking and behaviour.

The correct answer is:

Option B. People’s thoughtsfeelings, and behaviours are influenced by social psychology.

This can be explained by:

  • Social psychology depends on how the conversation started and how it influences the individual.
  • Perception and feeling are connected to the personality type of social therapy.
  • It is found that the individual changes their behavior according to the need of their surrounding.

Therefore, this statement explains social psychology the best.

To learn more about social psychology refer to the link:

Answer: Which statement about social psychology is most accurate? People’s thoughts, feelings, and behaviors are influenced by social situations.

Explanation: Social psychology is a subgroup of psychology that focuses on social interactions, where they started and how they effect the individual. Since social psychology deals with the thoughts, feelings, and behaviors of a person this statement most relates to the social situation influences.